Efter köpet

Ett av de härligaste känslorna i livet är att hoppa upp i sadeln på ens nya motorcykel och dra iväg. Men innan du gör det, se till att du har checkat av nedan mycket viktiga punkter. Det kan stå dig dyrt att missa dessa viktiga regler.


Anmälan till Trafikregistret

Det senast utfärdade registreringsbeviset ska finnas med i original vid köptillfället. Handlaren direktregistrerar ägarbytet i Vägtrafikregistret.

Köpeavtal och andra dokument

Du ska naturligtvis ha ett skriftligt köpeavtal. Där ska det finnas uppgifter om pris, säljare, köpare, återtagandeförbehåll, utrustning som ingår i köpet samt säljarens eventuella åtaganden. Skriv inte på papper om du inte vet vad de innebär. Underteckna inga bindande avtal innan finansieringen är klar. Du ska självklart få ett kvitto på betalningen.

Om du skrivit på en beställning eller köpeavtal kan säljaren ha rätt till ersättning om du ångrar dig.

Försäkring

När man köper en motorcykel av en handlare ska säljaren hjälpa dig att ordna en MC-försäkring om du inte redan löst detta själv. Om motorcykeln är i trafik skall du teckna minst trafikförsäkring från första dagen.

Väntar man så blir det dyrt eftersom en trafikförsäkringsavgift tas ut för varje försenad dag. Har du inte tänkt använda motorcykeln direkt ska du se till att ställa av den i Vägtrafikregistret, om den inte redan är avställd. Du kan i vissa fall teckna en garageförsäkring.

Problem med köpet?

Konsumentköplagen, KKL, gäller när du handlar en vara i en affär. Den finns på: www.konsumentverket.se. Om du handlat en motorcykel har du rätt att reklamera inom tre år om felet fanns vid leveransen. En reklamation måste alltid ske inom skälig tid efter det att du upptäckt felet, inom två månader anses vara okej. Reklamera alltid så snart du kan!

Vad som ska anses vara fel får man dels titta på om köpeavtalet säger något särskilt om motorcykelns skick och egenskaper. Om motorcykeln inte stämmer överens med vad som står i avtalet och varudeklarationen, är den felaktig. Vidare är motorcykeln felaktig om den avviker från vad du som köpare kunnat förutsätta med tanke på motorcykelns ålder, allmänna skick och pris. Om säljaren lämnar en garanti, innebär det att säljaren svarar för alla fel som
uppkommer inom garantitiden, med undantag för sådana fel som orsakats genom olyckshändelse eller köparens egen oaktsamhet.

Det är skillnad mellan garanti och felansvaret enligt KKL. Felansvaret enligt KKL gäller endast fel som fanns vid tidpunkten för köpet medan garantin gäller även för fel som uppkommer efter köpet. Enligt konsumentköplagen ska fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha funnits redan vid leveransen. Bedömningen kan bli annorlunda om det rör sig om köp av en begagnad vara eller om felet rör detaljer som normalt inte håller särskilt länge.

Om en motorcykel är felaktig och säljaren enligt garanti eller KKL är ansvarig för felet, är denne skyldig att avhjälpa felet. Om detta inte sker, har du istället rätt att kräva prisavdrag eller – om felet är väsentligt – att häva köpet. Du har också rätt till skadestånd för eventuella utgifter och förluster som du drabbas av på grund av felet. Läs mer på Konsumentverkets hemsida eller ring Konsumentvägledningen i din kommun.

Vid en tvist med en handlare kan man vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, med en anmälan. På ARN:s hemsida: www.arn.se finns alla blanketter och mer information.

mcbranschen.se